Organisatie

De lokale Hulster omroep ging op 4 februari 2010 van start. De zender is in Zeeuws-Vlaanderen te ontvangen bij Delta op kanaal 112 en bij KPN op kanaal 1435. Tevens zijn de uitzendingen via deze website te bekijken onder uitzending gemist.

De doelstelling is om alle inwoners van de gemeente, jong en oud, te informeren over en te amuseren met de diverse lokale zaken en gebeurtenissen.

Omroep Hulst bestaat uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn onderverdeeld in een bepaalde organisatie structuur (rechts). Daarnaast moet Omroep Hulst zich houden aan een aantal regels die het Commissariaat voor de Media heeft opgesteld.

Hieronder meer informatie over het organogram en andere functies.

PBO:

Het Programma Beleidsbepalend Orgaan is een wettelijk verplicht orgaan, dat toezicht houdt op de invulling door Omroep Hulst van de eisen die worden gesteld aan een lokale omroep. Als lokale omroep moet 50% van de uitzendingen bestaan uit Informatieve, Culturele en Educatieve programma’s (ICE-norm). Het PBO ziet hierop toe.


Bestuu
r:

Omroep Hulst heeft een bestuur dat als taak heeft om doelstellingen van de Omroep te bereiken, de daartoe benodigde middelen (financieel, technisch en menselijk kapitaal) te verzorgen, werkgever te zijn van eventueel betaalde krachten en uiteraard de drijvende kracht achter de vele vrijwilligers die Omroep Hulst mogelijk maken.


Hoofdredacteur, vacature

Omroep Hulst wil een professionele hoofdredacteur, die – in overleg met het bestuur en de programmateams – de invulling van het wekelijkse opname- en uitzendprogramma bepaalt. Hij maakt daarvoor een planning, geeft per programma aan hoeveel tijd en middelen besteed mogen worden, doet de kwaliteitscontrole van de programma’s, bepaalt of programma’s uitzend klaar zijn of niet, ontwikkelt nieuwe programmaformats, houdt persberichten, lokale pers etc. in de gaten voor actuele onderwerpen, onderhoudt relaties met diverse organisatoren van evenementen en dergelijk in de gemeente Hulst. Daarnaast onderhoudt de hoofdredacteur nauwe contacten met de uitzend- en studiocoördinator.

Eindregisseur:

Deze zet programma’s achter elkaar, zorgt dat er precies een programma van een uur of twee uur uitzend klaar staat. Hij of zij is verantwoordelijk voor het in de uitzendstraat plaatsen van aangeleverde en door de hoofdredacteur voor uitzending vrijgegeven programma’s.

Studiocoördinator:

Deze vrijwillige functionaris is beheerder van de studio, het materiaal en de inzet van vrijwilligers van Omroep Hulst (camera’s, geluidsapparatuur, lichtapparatuur, kabels, rekwisieten etc.). Hij houdt in nauw overleg met de hoofdredacteur een planning bij van de inzet van studio, materiaal en mensen. Omroep Hulst zal ook gebruik maken van de studio- c.q. technische capaciteit van derden (b.v. IBG). In dat geval onderhoudt de studiocoördinator de contacten met die derde partij en zorgt dat de planning van Omroep Hulst en die van de externe studio op elkaar aansluiten.

Vrijwilligers- en opleidingscoördinator:

Het bestuur zorgt dat er een vrijwilligers- en opleidingscoördinator is, die verantwoordelijk is voor werving, selectie, opleiding en binding van de vele vrijwilligers die samen Omroep Hulst maken. Hij of zij beschikt over budget voor en inzicht in de benodigde opleidingen die externe beschikbaar zijn of intern georganiseerd kunnen worden. Hij of zij zorgt ervoor dat hij inzicht heeft in de opleidingsvragen en –wensen van alle vrijwilligers en maakt een planning voor constante opleiding.

Sponsor- en reclame coördinator:

Omroep Hulst kan niet leven zonder sponsoren die geld en middelen ter beschikking stellen, zodat wij televisie kunnen maken. De sponsor- en reclame coördinator ontwikkelt samen met de bestuur en hoofdredactie een sponsor- en reclamebeleid en –aanbod en zorgt voor uitvoering daarvan. Hij of zij onderhoudt contacten met bestaande sponsors, voert gesprekken met mogelijke nieuwe sponsors en adverteerders. Het kan gaan om ‘klassiek’ adverteren (wij zenden reclame uit en adverteerder betaalt daarvoor), maar ook andere opties behoren tot de mogelijkheden (waarbij een partij iets doet of levert aan Omroep Hulst, waarmee wij in staat zijn televisie te maken en dat wij in ruil daarvoor reclameruimte bieden op ons kanaal).


Website- en social media coördinator:

Omroep Hulst heeft een eigen website, Facebookpagina en YouTube kanaal. De website- en social media coördinator zorgt dat deze media actueel blijven. Hij doet dit in nauw overleg met de hoofdredacteur.

Programmaredacties:

Elk programma heeft een vaste hetzij een projectmatige themaredactie. De programmaredactie zorgt, in nauw overleg met de hoofdredacteur – voor uitwerking van de onderwerpen, zoekt geschikte gasten en nodigt deze uit en onderhoudt de contacten daarmee, levert (suggesties voor) beeldmateriaal aan dat tijdens de uitzendingen kan worden gebruikt, brieft de presentatoren en de technici van het productieteam.

Productieteams:

Elk programma heeft een eigen (waar mogelijk en gewenst, vast)productieteam dat bestaat uit camera-, geluid- en lichtmensen, presentator(en), een grimeur, een gastvrouw, een editor en – indien nodig – een regisseur. Alle camera-, geluid- en lichtmensen, presentator(en), grimeurs, gastvrouwen, editors en regisseurs zijn goed opgeleid voor hun taak en kunnen – ingepland door de uitzend- en studiocoördinator – beschikken over apparatuur die toegerust is voor het maken van kwalitatief goede televisie. Elk team levert – volgens het door de hoofdredactie opgestelde uitzendschema – complete, ge-edite, uitzendklare producten aan. Camera-, geluid- en lichtmensen, presentator(en), grimeurs, gastvrouwen, editors en regisseurs kunnen – indien zij dat willen – uiteraard deel uitmaken van meerdere productieteams. Dat is zelfs gewenst: om het afwisselend te houden voor iedereen en omdat we anders zoveel vrijwilligers zouden moeten hebben, dat het niet werkbaar is.

Commissariaat voor de Media