Welke zorgen, vragen en behoeften bestaan er nog bij omwonenden van Perkpolder? En wat vinden zij dat er moet gebeuren met de vervuiling van de zeedijk in Perkpolder? Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) polst in een vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten ook de mening van omwonenden over de voorgestelde opties voor de dijk.

In het vervolgonderzoek gaat RIVM niet alleen in op de vragen en zorgen van mensen over hun gezondheid, maar ook over de veiligheid en de risico’s van de thermisch gereinigde grond (TGG) in de dijk. RIVM legt de mensen de verschillende scenario’s voor die Rijkswaterstaat de komende tijd gaat uitwerken: wat vinden zij van deze maatregelen? Op deze manier wil het onderzoeksinstituut de mensen ook meer betrekken bij de onderzoeken die nog worden uitgevoerd in Perkpolder.

Nieuwe metingen

Het RIVM heeft sinds dit voorjaar alle betrokken overheden gesproken en tientallen vragen ontvangen van omwonenden over de gevolgen van het gebruik van TGG in de nieuwe zeedijk. Die hopen de onderzoekers over een half jaartje zoveel mogelijk te beantwoorden.

Ingenieursbureau Royal Haskoning presenteerde vorige week zeven mogelijke oplossingen voor de vervuiling van de zeedijk bij Perkpolder. Zes daarvan achten ze kansrijk. Volgens het ingenieursbureau levert afgraven meer nadelen op dan voordelen. Beter is het volgens het bureau de huidige situatie laten zoals die is en de verspreiding van de verontreiniging in de gaten houden. Verder wordt gekeken naar scenario’s waarbij maatregelen worden genomen voor het oppervlaktewater: afvoeren naar de Westerschelde, of het inpakken van stukken dijk, damwanden slaan of het verlagen van het grondwaterpeil.

In het vervolgonderzoek wordt ook de waterkwaliteit van het Weeltje, een drinkput ten zuiden van de dijk, en van het natuurgebied De Vogel onderzocht. Het natuurgebied en de recreatieplas tussen Hengstdijk en Lamswaarde staan rechtstreeks in verbinding met de kwelsloot langs de dijk. Ook kijken de onderzoekers naar het risico voor de zoetwaterbel onder het oppervlak, die boeren gebruiken om hun land te beregenen. Zij buigen zich daarnaast over het bodemonderzoek dat Royal Haskoning momenteel in de moestuinen doet.

Is het veilig om groenten uit de moestuin te eten?

Dat laatste wordt nog wel lastig, denkt RIVM. Stoffen die in 2014 en 2015 bij de aanleg van de dijk wellicht in moestuintjes in de buurt zijn gewaaid, en mogelijk schadelijke deeltjes bevatten, zijn niet meer te meten. Ook is niet duidelijk hoe het met de moestuintjes stond, vóór de aanleg van de dijk. “Het is daarom onduidelijk of eventuele verontreinigingen in de tuinen afkomstig zijn van de TGG of een andere oorzaak kennen”, schrijft het RIVM.

Mijn hond heeft in de sloot gezwommen, wat nu?

Lastig wordt het ook om conclusies te trekken over de gevaren voor honden die in de sloot zwemmen, omdat geen enkele instantie hier ooit onderzoek naar heeft gedaan. Vandaar dat de onderzoekers hierover enkel ‘een indicatieve beoordeling’ kunnen doen.

In 2018 concludeerde RIVM dat de blootstelling aan TGG bij de aanleg van de dijk zeer laag was, ruim onder de norm bleef en dat er geen gezondheidseffecten waren te verwachten. Aanleiding voor het vervolgonderzoek dat RIVM nu in opdracht van Rijkswaterstaat gaat doen, was de grote bezorgdheid die bleef bestaan onder de omwonenden over hun gezondheid op de langere termijn.

Lees ook: