Vijfhonderd palen voorkomen dat de zandplaat van Ossenisse afkalft

De laatste fase van het buitendijkse natuurherstel bij buurtschap Kreverhille – gaat eind deze maand in. Een aannemer slaat op de zandplaat in de Westerschelde, ten noorden van de buurtschap, meer dan vijfhonderd palen over een lengte van ruim 300 meter. De palen verlagen de stroomsnelheid in de rivier en beschermen de zandplaat tegen erosie.

De provincie begon in 2020 met het verlagen van een deel (125 meter) van de strekdam, de zogenaamde Scharrendam uit 1880, in de Westerschelde. Door een stuk af te graven zou de stroming van het water veranderen. Op de bodem kwamen grote matten van geotextiel en gevlochten wilgentenen te liggen die moesten voorkomen dat de dam instabiel werd.

De afgegraven stenen werden gebruikt om twee zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen – veilige broed- en rustplekken voor vogels – te maken, waar roofdieren niet bij kunnen. Deze liggen als bulten in het water en krijgen binnenkort nog een extra laag stenen om te voorkomen dat ze bij hoog water overstromen.

Reflectoren waarschuwen schepen

De palenrij op de zandplaat van Ossenisse zorgt ervoor dat meer zand en voedselrijk slib op de zandplaat blijft liggen en dat de zandplaat minder gevoelig is voor erosie. Zo ontstaat een waardevolle getijdennatuurgebied van 37 hectare dat plek biedt aan allerlei vogels. Voor de veiligheid van de scheepvaart komen op de palen om de 50 meter radarreflectoren.

De maatregelen zijn onderdeel van het totale natuurcompensatieproject Natuurpakket Westerschelde dat het verlies van natuur na de verdieping van de Westerschelde moest herstellen.